Chronologisch overzicht

Eind 2015, begin 2016 Vorming werkgroep

Vorming van de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op weg. Zes Brandpunters sprak uiteindelijk dit idee aan om binnen Het Brandpunt duurzaamheid een plek te geven.

1 Februari 2016 OWR

Gesprek met dagelijks bestuur van de OWR om draagvlak te verkrijgen voor onze activiteiten. De OWR staat achter ons initiatief.

Februari 2016 Wat drijft ons? Focus op energie en voedsel

Narrative opgesteld waarin we onze visie en inspiratie verwoorden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. We focussen ons op de thema’s energie en voedsel, bewustwording rond duurzaamheid (gemeenschap en bestuurders) en we vinden de relatie met onze omgeving van belang, de wijk en de stad.

5 juni 2016 In de gemeenschap

Tijdens de viering op wereldmilieudag (5 juni) hebben wij ons aan de gemeenschap gepresenteerd.

23 juni 2016 Thema-avond

Donderdagavond 23 juni is een avond georganiseerd rond het thema ‘Het Brandpunt duurzaam op weg’. Het doel was om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren, tips te delen en plannen te maken voor komend jaar. Er waren drie belangstellenden. De banden met de Inham zijn aangehaald (daar is de werkgroep Energie van Boven actief rond duurzaamheid) en er zijn ideeën opgedaan voor duurzaamheid in Het Brandpunt.

2016 In gesprek met de kosters

Met de kosters (Kees van Dijke, Marinka van den Akker) is driemaal een gesprek gevoerd over de inkoop en het gebruik van biologische en fairtrade producten en het energiegebruik in Het Brandpunt. Dit heeft geleidt tot meer aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld: aanschaf fairtrade thee, meer aandacht voor afval scheiden, meer aandacht voor energie besparing en in het algemeen bewustwording dat bij inkoop ook voor duurzaam gekozen kan worden.

2016 Project zonnepanelen

We zijn gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om zonnepanelen op het dak van Het Brandpunt te plaatsen. Een van de leden van de werkgroep (Hennie Sohl) had hierover in 2015 al navraag gedaan bij een installateur. Deze eerste verkenning maakt duidelijk dat de ligging van het dak goed genoeg is voor het rendabel installeren van zonnepanelen. We vinden het van belang dat het zonnepanelenproject zorgt voor verbinding in onze gemeenschap en in de wijk. Voor dit project hebben we een projectbeschrijving en programma van eisen opgesteld. Voordat we met het project van start gaan concludeerden wij dat een energiescan van Het Brandpunt als ijkpunt van belang is.

November College van Kerkrentmeesters

Op 2 november is met Aetze Boersma, portefeuillehouder gebouwen, van het College van Kerkrentmeesters (CvK) gesproken. Aetze gaf aan dat het uitgangspunt van duurzaamheid omarmt wordt en dat het plaatsen van zonnepanelen op Het Brandpunt past bij de doelen van de CvK. l geleerd kan worden van de installatie van de panelen op het dak van de Inham. Op 13 november is gesproken met Geert Koetje, bouwtechnisch specialist en verantwoordelijk voor Het Brandpunt. Met hem is gesproken over onze plannen en technische details m.b.t. Het Brandpunt. Geert onderschreef belang van een energiescan.

13 november 2016 Viering en ontmoeting

Zondag 13 november stond de viering in het teken van ‘Het gelaat van de aarde’. Gerard van Eck (lid van de werkgroep en tevens theoloog) ging in deze dienst voor. Na afloop van de viering is een gesprek met 15 Brandpunters gevoerd over onze plannen rond verduurzaming en met name het plaatsen van zonnepanelen. Een en ander werd met enthousiasme ontvangen. Er werden diverse tips en suggesties gedeeld. Negen aanwezigen gaven aan per mail op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen.

November 2016 Energiescan Brandpunt

033Energie, het energieloket in Amersfoort, is benaderd voor de uitvoering van een energiescan van Het Brandpunt. Op 2 december zijn twee adviseurs (Jan Nieuwveld en Marc Defares) langs geweest voor een scan. Bij deze scan waren verder aanwezig Aetze Boersma, Geert Koetje en Kees van Beem (CvK), Gees Hummel (De Inham). Tijdens de scan is met name gekeken naar ‘energielekken’ in Het Brandpunt, de installaties rond verwarmen en verlichten en is gesproken over het dak en het aanbrengen van zonnepanelen. Tevens is gevraagd om een advies wat een goede aanpak zou kunnen zijn voor de installatie van panelen. De rapportage van deze scan is medio januari 2017 gereed.

2016 Bewustwording

Verder biedt één van de leden (Gerard van Eck) op persoonlijke titel in het kader van het vormingsaanbod het traject God heeft mensen nodig over de kunst van duurzaam leven aan.

2016 Communicatie

In 2016 hebben wij een aantal keren over onze activiteiten gecommuniceerd in het Lopend Vuur en in de digitale nieuwsbrief van Het Brandpunt:

–          Lopend Vuur oktober 2016: artikel waarin de werkgroep zich voorstelt aan de gemeenschap, inclusief foto van de leden.

–          Lopend Vuur december 2016: schets van de stand van zaken m.b.t. diverse activiteiten.

–          Nieuwsbrief: 6x ? over onze activiteiten gecommuniceerd of oproepen geplaatst voor een bijeenkomst.

Verder is nog vermeldingswaardig:

–          14 leden van de Brandpunt gemeenschap hebben laten weten op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten.

–          In de folder bij de actie Kerkbalans komt informatie te staan over onze werkgroep als voorbeeld van wat de kerk doet.

–          Op de site van Het Brandpunt beschikken wij over een pagina: https://hetbrandpunt.net/duurzaam

–          In het kader van zichtbaar zijn heeft een van de oud leden van de werkgroep een logo ontwikkeld.

2016 De werkgroep

De werkgroep bestaat momenteel uit vier leden: Gerard van Eck, Hennie Sohl, Nynke van Beem en Gerard Verweij. Twee andere werkgroep leden hebben zich om redenen teruggetrokken. Esther Roelofs schuift zo nu en dan aan bij de vergaderingen. De werkgroep is 8 maal bij elkaar geweest in 2016.

Gerard van Eck, Gerard Verweij, Hennie Sohl en Nynke van Beem

 

2017 Ambities

Voor 2017 staan de volgende punten op onze agenda:

–          Uitvoering project zonnepanelen

–          Uitwerken van de thema’s ZWO (de eerste gesprekken zijn al gevoerd met de diaconie) en Voedsel

–          Aanvragen titel Groene Kerk en Fairtrade Kerk

–          Aandacht blijven vragen voor bewustwording in contact met Brandpunters, bestuurders en onze omgeving.

 

 

Januari 2017