Vieren

HomeVieren

Vieren doen we graag in Het Brandpunt, uiteraard op de zondag, maar ook in de doopvieringen en op bijzondere feestdagen. En uiteraard zoveel mogelijk oecumenisch. Op het vieringenrooster staan alle vieringen met datum en tijd vermeld.

Vieren op Zondag
Elke zondagochtend is er een viering om 10.45 uur. De ene keer is er een RK-voorganger (katholiek), de andere keer een PKN-voorganger (protestants). De welkomheter heet de aanwezigen welkom aan het begin van de viering, spreekt de openingstekst of het drempelgebed uit en noemt verderop in de viering de actuele mededelingen. De voorganger gaat in de overdenking in op een Bijbeltekst uit het leesrooster van ‘De Eerste Dag’. Dit geeft per zondag aan welk Bijbelgedeelte aan de orde is.

Liederenkeuze
We zingen veel en graag in Het Brandpunt. De liederen komen uit verschillende bundels: Liedboek voor de Kerken, Randstadbundel, Gezangen voor Liturgie, Liturgische Gezangen, Zolang er mensen zijn, Zingend Geloven, Geroepen om te zingen, Eva’s lied, Alles wordt nieuw, Met andere woorden. Ook liederen uit Iona en Taizé klinken regelmatig. Er is een cantorij (zanggroep, koor) die regelmatig aan de viering meewerkt. De cantorij zingt veel liederen van Huub Oosterhuis.

Symbolen
Mensen beleven symbolen op verschillende manieren. Sommige kerkgangers zijn bezig zich los te maken van de oude symbolen, anderen vinden de symboliek juist van toegevoegde waarde. Weer anderen willen vooral op zoek naar nieuwe symbolen. Een nieuw symbool dat breed gewaardeerd wordt, is de hernieuwing van de doopbelofte in de Paasnacht. Veel symbolen en rituelen in Het Brandpunt hebben te maken met het uitdrukken van eerbied voor eucharistie/avondmaal, het kruis en het evangelie.

Bij Muziek vindt u meerover muziek in Het Brandpunt, o.a. muzikale activiteiten waar u ook zelf aan deel kunt nemen.

Start typing to see posts you are looking for.